National Recycling Week - Artwork: Ambassador Magdalena Roze with e-waste

Ambassador Magdalena Roze with e-waste

Ambassador Magdalena Roze with e-waste © Zo Zhou

© Zo Zhou 2013

View or download the full size (1000 x 1500) image